top of page

2005.8.3 kukuicafe open

2006.

shiorizm ".FRIENDS" Exhibition

2006.9.30-10.21

Shintaro Uchinuma + Ryuta Iida + Taihei Shiei "Forest" Exhibition

2006.10.21-11.1

Chie Yukigai "Knife Bird and Nine" Exhibition

2006.11.03-11.18

Munehisa Sakurada "Fiction" Exhibition

2006.11.24-12.22

Takatsugu Yamauchi "My Nico Nico Hall" Exhibition

2007.2.10

numabooks "Media Party Talk"

2007.3.24-2007.4.6

Maki Taguchi "Kumari" Exhibition

2007.4.7-4.27

Yuji Ogushi x Kenichi Yasuda "Yudofu Beach" Exhibition

2007.4.28-5.20

Munehisa Sakurada x Chie Yukigai "New Japan Bijin-ga" Exhibition

2007.5.21-6.2

Aki Miyajima "Open Flower" Exhibition

2007.6.3-6.14

C, C, BAR x RATED UNDER 18 x charms "Te de" Exhibition

2007.6.15-7.15

SHOHEI "Idiot Land" Exhibition

2007.7.16-7.28

SAM + one "To Tokyo" Exhibition

2007.7.30-8.18

LISA Nagano "Attic Secret" Exhibition

2007.8.31-9.17

Yuri Mizuno "for TREEDOM" Exhibition

2007.9.10-9.19

"What I found out because I loved you" Exhibition

Planning / Curation: Mayo Oguchi

Participating artists: Yuji Ogushi, SHOHEI, Munehisa Sakurada, Kotaro Iizawa, Aki Miyajima, Katsuyuki Hoshino, Ayako Ohno, Yoshinao Nakai, Hideyuki Hashimoto, Hajime Yokoyama, Mina Imai, Chie Yukigai, Maki Taguchi, Lisa Nagano, pistachio valley, Yoshinori Yokota , Shingo Torii, Sachi Ogawa

2007.9.23 Closed Kukui Cafe

 

2008.1.11 Enkukui opened

2008.1.11-2.2

Shintaro Uchinuma + Ryuta Iida + Taihei Shiei "Forest" Exhibition

2008.5.10-5.23

Soichiro Uchiyama "weather report" exhibition

2008.6.21-7.4

Aki Miyajima "haruca-Haruka" Exhibition

2008.7

minchi "Kawaita Enogu is alive" exhibition

2008.8.2-8.15

Maki + Saegusa [ESPERANZA]

2008.10.4-10.17

Yoshimi Endo "After Tears Overflowing and Hardening" Exhibition

2008.11.1-11.14

Hoshi Satoshi "Flowers"

2008.11.11

Tonomura Nika x Sakurada Munehisa "Slide Talk"

2008.11.15-11.28

"Sakura" Exhibition

2008.11.29-12.12

"427 FOTO" Exhibition

2008.12.20-29

Mina Imai "+1"

2009.1.15-2.4

TOMOKAZ KANO "WRING" Exhibition

2009.2.6-2.13

Nobu "Marble" Exhibition

2009.2.14-2.27

Yamaguchi Keikan Kaoru "Medamako" Exhibition

2009.2.28-3.13

Soichiro Uchiyama "After Dark"

2009.3.14-3.27

Lisa Nagano "Shadow Thread" Exhibition

2009.4.11-4.24

Kana Yaguchi "Cloudy Day" Exhibition

2009.4.25-5.13

Chie Yukigai "Mogarimon" Exhibition

2009.5.14-5.22

Ayako Ohno "Directions" Exhibition

2009.5.23-6.5

Yohei Sugita "Yohei Sugita" Exhibition

2009.6.6-6.19

Yui Kotani

2009 October

Hoshi Satoshi "silhouette # 2" Exhibition

2009.12.19-1.9

Miki Fushiya "Light" Exhibition

2010.5.6-5.19

Yu Saito x Tasuke Moroboshi x Dai Katayama x Yoshinori Yokota "HITONIMORI for people"

2010.5.20-6.11

Soichiro Uchiyama "Moon / Dropping Blood"

2010.6.15-6.30

Chihiro Koshi "death of consciousness" exhibition

2010.7.3-7.23
YU-KI TAKAYAMA "&"

2010.08

Chihiro Iseya x Shinto Haruha "In a dream"

2010.12.1-12.15

Mina Imai "ululun"

2011.1.1-1.15

Re: Born 01

Planning / Curation: Mayo Oguchi

Participating members: Mina Imai, Soichiro Uchiyama, Tomokazu Kano, Haruki Kodama, Yu Saito, Risa Nagano, Chie Yukigai, Satoshi Hoshi, Aki Miyajima, Ayano Murazumi, Tasuke Moroboshi, 427FOTO, Sayo Yokota (in order of Aiueo)

2011.2.1-2.15

Re: Born 02

2011.3.1-3.15

Re: Born 03

2011.3.11

Great East Japan Earthquake

2011.4.1-4.15

Re: Born 04

2011.5.1-5.15

Re: Born 05

2011.5.16-5.31

TOMOKAZ KANO "CIRCLE" Exhibition

2011.6.1-6.15

Re: Born 06

2011.6.16-6.30

Soichiro Uchiyama "Inversion" Exhibition

2011.7.1-7.15

Re: Born 07

2011.7.16-7.31

Haruki Kodama "Pine" Exhibition

2011.8.1-8.15

Re: Born 08

2011.9.1-9.15

Re: Born 09

2011.9.16-9.30

Hiroyuki Ono "DE + FR" Exhibition

2011.10.1-10.15

Re: Born 10

2011.10.16-10.31

Tasuke Moroboshi "FLOWERS" Exhibition

2011.11.1-11.15

Re: Born 11

Soichiro Uchiyama + Sayo Yokota "Eat?" Picture Book Exhibition

2011.12.1-12.15

Re: Born 12

2012.1.16-1.31

Kazuko Ikeda "Spelling now, going back and forth between red and blue."

2012.2.1-2.29

Daigo Sakurai "People"

2012.3.1-3.31

Great East Japan Earthquake Charity Group Exhibition

Planning / Curation: Mayo Oguchi

Participating artists: Kazuko Ikeda, Soichiro Uchiyama, Akiko Ueda, Yoshimi Endo, Hiroyuki Ono, Tomokazu Kano, Chihiro Koshi, Daigo Sakurai, Lisa Nagano, Hideyuki Hashimoto, Eiji Baba, Momoko Fukaya, Puyo, Aki Miyajima, Tasuke Moroboshi Kaoru, 427FOTO

2012.4.16-4.30

Musimesen "Solo Exhibition"

2012.6.1-30

Ryan Greenly "Solo Exhibition"

2012.7.1-7.15

Taro Nagano "Do you remember what you saw today?" Exhibition

2012.7.28-8.11

Yui Kotani "FOOD" Exhibition

2012 august

Hoshi Satoshi "Pied Piper" Exhibition

2012.10.16-2012.10.31

Yoshimi Endo "People of Thought" Exhibition

2012.11.1-11.15

Tasuke Moroboshi "WONDERLAND" Exhibition

2012.11.16-11.30

TOMOKAZ KANO "VISITOR"

2012.12.16-1.12

Soichiro Uchiyama "PLASTIC PHANTASY"

2013.1.14-1.31

Nagano Hiiragi Taro "Multi-Ritsu Generation"

2013.2.1 (Friday) -2.28 (Thursday)

TOMOKAZ KANO "CUT THE BELT"

entmaru

2016.9.23-12.31

Mio Suzuki "Sea, Mountains, Sky, and Blue"

 

ennova

2019.1.28-

Mio Suzuki "Button" Permanent Exhibition

2019.5.24-6.29
Hoshio x ennova "Letter from Atami" Exhibition

2019.11.23-11.24

ennova "Ennova Bunkasai"

bottom of page